Voorwaarden

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van Braakman cs Gerechtsdeurwaarders- & incassopraktijk vermeld.

U kunt de voorwaarden ook downloaden.

 

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N
van Braakman cs Gerechtsdeurwaarders- & incassopraktijk,  gevestigd en kantoorhoudende te Harlingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01170680, hierna te noemen: het kantoor, vastgesteld op 1 oktober 2012.

Artikel 1 - inleidende bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op alle door de opdrachtgever aan het kantoor opgedragen werkzaamheden. Van deze voorwaarden kan enkel bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Als opdrachtgever wordt beschouwd diegene aan wie het kantoor de opdracht heeft bevestigd, tenzij diegene na ontvangst van de opdrachtbevestiging onverwijld heeft laten weten niet de opdrachtgever te zijn. In andere gevallen wordt als opdrachtgever beschouwd diegene die een bepaalde opdracht aan het kantoor verstrekt, ongeacht of de opdrachtgever voor zichzelf optreedt, of als tussenpersoon voor een ander.
 3. Indien een opdrachtgever optreedt als tussenpersoon voor een ander, dan staat de opdrachtgever jegens het kantoor ervoor in hiertoe een behoorlijke volmacht te hebben.
 4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan is iedere opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor de verplichting jegens het kantoor.
 5. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door het kantoor als opdrachtnemer. Het kantoor kan niet worden gehouden een opdracht door een bepaalde persoon te doen uitvoeren. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 6. Het kantoor is bevoegd werkzaamheden, zowel ambtshandelingen en niet-ambtelijke werkzaamheden, door een derde te doen verrichten. Hiervoor is geen afzonderlijke toestemming van de opdrachtgever vereist.
 7. De werkzaamheden van het kantoor vallen uiteen in ambtshandelingen en niet-ambtelijke werkzaamheden. Onder ambtshandelingen wordt verstaan de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan deurwaarders of gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden, alsmede de werkzaamheden die hiermee rechtstreeks samenhangen, een en ander als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
 8. Bij alle werkzaamheden, zowel ambtshandelingen en niet-ambtelijke werkzaamheden, worden door het kantoor de regels in acht genomen die bij of krachtens de wet voor de gerechtsdeurwaarder gelden.

Artikel 2 - kosten van door het kantoor verrichte werkzaamheden

 1. Het kantoor stelt een tarievenlijst op waarop de tarieven voor de meest voorkomende werkzaamheden worden opgenomen. Voor zover de tarieven vrijelijk kunnen worden overeengekomen, kan het kantoor de tarieven jaarlijks op 1 januari indexeren. Door het kantoor verrichte werkzaamheden worden aan de opdrachtgever belast volgens de tarieven opgenomen op de tarievenlijst, met inachtneming van het volgende.
 2. De bedragen die het kantoor in het kader van de uitvoering van een opdracht aan derden dient te voldoen, worden als verschotten aan de opdrachtgever doorbelast, voor zover deze verschotten niet rechtstreeks uit een voor de desbetreffende schuldeiser op de kwaliteitsrekening aangehouden saldo zijn voldaan. Onder dergelijke verschotten vallen onder meer griffierechten, deurwaarderskosten - indien het kantoor een ambtshandeling door een collega- gerechtsdeurwaarder laat uitvoeren -, publicatiekosten, kosten voor het in gerechtelijke bewaring geven van zaken, kosten voor de assistentie van slotenmaker of werklieden bij beslag,  afgifte-executie of ontruiming, advocaat- en notariskosten en kosten voor uittreksels uit onder meer Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Kamer van Koophandel (KvK), Kadaster en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
 3. Voor het berekenen van een resultaatgerelateerde incassoprovisie wordt als grondslag gehanteerd het totaal aan geïncasseerde bedragen onder aftrek van de aan het kantoor verschuldigde overige kosten en verschotten.
 4. Indien uit de tarievenlijst of het Btag geen tarief blijkt, of onduidelijkheid bestaat over het te hanteren tarief, geldt het op de tarievenlijst opgenomen uurtarief. Indien de tarievenlijst geen toepassing mocht vinden en geen tarief is overeengekomen, dan worden alle werkzaamheden aan de opdrachtgever belast tegen een uurtarief van € 125,00 exclusief omzetbelasting.
 5. Indien  het  kantoor  werkzaamheden  moet  verrichten  die  van  een  redelijk  en  betamelijk  handelend gerechtsdeurwaarder mogen worden verwacht en die voortvloeien uit of samenhangen met een opdracht, terwijl deze werkzaamheden niet vallen onder de gebruikelijk werkzaamheden voor de betreffende opdracht, dan worden de kosten hiervan doorbelast aan de opdrachtgever, ongeacht of de werkzaamheden waren voorzien en of hier expliciet opdracht voor is gegeven. Onder deze werkzaamheden valt met name het afhandelen van en het voeren van verweer bij klachten, maar uitsluitend voor zover deze niet gegrond worden bevonden, en de werkzaamheden die verband houden met een procedure als bedoeld in artikel 438 lid 4 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering in het geval het kantoor in het kader van de executie stuit op een bezwaar dat een onverwijlde voorziening noodzakelijk maakt.

Artikel 3 - voorschot, tussentijdse declaratie, opschorting

 1. Het kantoor kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen. De hoogte van het voorschot wordt door het kantoor vastgesteld. Voor zover als voorschot betaalde bedragen worden gestort op een door het kantoor aangehouden kwaliteitsrekening, wordt het kantoor rechthebbende in het saldo op de kwaliteitsrekening tot het voorschotbedrag.
 2. Het kantoor kan altijd tussentijds de gemaakte kosten, daaronder met name begrepen gemaakte verschotten, kosten ter zake van ambtshandelingen, incassoprovisie en overig honorarium, bij de opdrachtgever declareren.
 3. Het kantoor is bevoegd de (verdere) uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever het door het kantoor verlangde voorschot of de tussentijdse declaratie heeft voldaan. Hiervoor is geen afzonderlijke kennisgeving of ingebrekestelling vereist.

Artikel 4 - kwaliteitsrekening (derdengeldrekening)

 1. Alle ten behoeve van een dossier ontvangen gelden worden gestort op een door het kantoor aangehouden kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 19 Gerechtsdeurwaarderswet. Het kantoor is bij uitsluiting bevoegd tot het beheer van het aan de schuldeiser toekomende saldo op de hiervoor bedoelde kwaliteitsrekening. De uiteindelijke schuldeiser, ongeacht of hij zelf opdrachtgever van het kantoor is, of wordt vertegenwoordigd door een tussenpersoon, is rechthebbende van zijn aandeel in het saldo van de kwaliteitsrekening. De schuldeiser is te allen tijde gerechtigd uitbetaling van het hem toekomende saldo op de kwaliteitsrekening te verlangen. Indien de schuldeiser vertegenwoordigd wordt door een tussenpersoon, wordt een verzoek tot uitbetaling in beginsel via de tussenpersoon gedaan en vindt uitbetaling aan de tussenpersoon plaats. Bij het bepalen van het saldo van een schuldeiser in de kwaliteitsrekening op enig moment wordt rekening gehouden met het navolgende.
 2. Op het moment dat het kantoor ten behoeve van een schuldeiser gelden ontvangt vindt uitsplitsing hiervan plaats als werden  de  gelden  verrekend  met  hetgeen  het  kantoor  op  dat  moment  te  vorderen  heeft  van  de  betreffende schuldeiser of een namens hem optredende tussenpersoon. Deze uitsplitsing vindt plaats op de navolgende wijze. In de eerste plaats komen de gelden toe aan het kantoor tot het bedrag dat het kantoor op het moment van ontvangst van de gelden van de schuldeiser of een namens hem optredende tussenpersoon te vorderen heeft. Het kantoor is rechthebbende van het saldo van de kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag. In de tweede plaats, voor zover de ontvangen gelden de hiervoor bedoelde vordering van het kantoor overstijgen, komen de gelden toe aan de schuldeiser. De schuldeiser, rechtstreeks of vertegenwoordigd door zijn tussenpersoon, is rechthebbende van het saldo van de kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag.
 3. Indien een schuldeiser rechthebbende is van een bepaald saldo in de hiervoor bedoelde kwaliteitsrekening, dan worden ten behoeve van deze schuldeiser gemaakte verschotten direct uit dit saldo voldaan.
 4. Indien het kantoor een vordering krijgt op een schuldeiser of een namens hem optredende tussenpersoon, en deze schuldeiser is rechthebbende van een bepaald saldo in de hiervoor bedoelde kwaliteitsrekening, dan wordt de vordering van het kantoor direct voldaan uit het betreffende saldo. Het saldo op de kwaliteitsrekening wordt dan uitgesplitst  als  vond  verrekening  plaats.  Het  kantoor  wordt  daarmee  rechthebbende  van  het  saldo  van  de kwaliteitsrekening tot het bedrag van haar hiervoor bedoelde vordering.
 5. Voor de hiervoor bedoelde uitsplitsing is een vordering van het kantoor opeisbaar op het moment dat deze ontstaat. Hiervoor is uitdrukkelijk niet vereist dat voor de vordering van het kantoor afzonderlijk is gefactureerd. Onder hetgeen het kantoor te vorderen heeft van een opdrachtgever is met name begrepen de op enig moment gemaakte verschotten, kosten ter zake van ambtshandelingen, incassoprovisie en overig honorarium.
 6. De hoogte van de vordering van het kantoor op een opdrachtgever wordt bepaald aan de hand van hetgeen blijkt uit de dossieradministratie van het kantoor, behoudens tegenbewijs.
 7. Met het verstrekken van een opdracht aan het kantoor, machtigt de opdrachtgever het kantoor tot het verrichten van de hierboven omschreven beheershandelingen met betrekking tot de op de kwaliteitsrekening ontvangen gelden. Een bijzondere volmacht is hiervoor uitdrukkelijk niet vereist. Voor zover de opdrachtgever niet voor zichzelf optreedt, maar als tussenpersoon voor de uiteindelijke schuldeiser, verleent de opdrachtgever de machtiging namens de uiteindelijke schuldeiser. De opdrachtgever staat jegens het kantoor ervoor in hiertoe behoorlijk gevolmachtigd te zijn.

Artikel 5 - betalingen

 1. De betalingstermijn van de door het kantoor aan de opdrachtgever verzonden declaraties is veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is, is hij aan het kantoor een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.

Artikel 6 - beperking beroeps en/of bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor beroepsfouten is in haar totaliteit beperkt tot het schadebedrag waarop de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico, dat op grond van deze verzekering ten laste van het kantoor komt. Onder het schadebedrag is bedrijfs- en/of andere gevolgschade begrepen. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voor schade, bedrijfs- en gevolgschade daaronder te begrijpen, beperkt tot het bedrag van € 5.000,00.
 2. De hiervoor bedoelde aansprakelijkheid vervalt in alle gevallen definitief na het verstrijken van een periode van zeven jaren, ingaande de dag na afwikkeling door het kantoor van de betreffende zaak.
 3. Elke aansprakelijkheid voor tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door het kantoor ten behoeve van de zaak en/of zaken van de opdrachtgever ingeschakelde derden wordt uitgesloten.

Artikel 7 - slotbepalingen

 1. Het kantoor is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Op de rechtsbetrekking tussen het kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Als bevoegde rechter om van geschillen tussen het kantoor en de opdrachtgever in eerste aanleg kennis te nemen wordt aangewezen het in Leeuwarden relatief bevoegde gerecht, tenzij het kantoor besluit de wettelijke regels inzake de relatieve bevoegdheid te volgen.

 

T: 0517 419775
F: 0517 418811
info@braakmancs.nl