Gedagvaard

U bent gedagvaard voor een andere rechter dan de rechtbank, sector kanton
Stel u voor advies en rechtskundige bijstand zo spoedig mogelijk in verbinding met een advocaat als u het niet met de vordering eens bent of de vordering niet begrijpt. In zo’n procedure moet u zich namelijk door een advocaat laten bijstaan.

U bent gedagvaard voor de rechtbank, sector kanton
Op de Griffie van de Rechtbank, sector Kanton ligt een uitgebreide folder over dit onderwerp voor u gereed. Hieronder worden in het kort de u ten dienste staande middelen weergegeven. Enkele mogelijkheden worden onderscheiden:

U bent het met de vordering eens :

In dat geval kunt u het beste de hoofdsom, eventuele door u verschuldigde rente alsmede de explootkosten en het gemachtigdensalaris voor de terechtzitting bij de in de dagvaarding genoemde gemachtigde op kantoor betalen in kontanten. De dagvaarding wordt dan op de zitting teruggenomen.

U bent het met de vordering eens, maar door omstandigheden bent u niet in staat ineens te betalen:

In dat geval kunt u het beste de in de dagvaarding genoemde gemachtigde een schriftelijk afbetalingsvoorstel doen, dat voor de zitting moet worden ingediend. U krijgt dan na een eventueel verstekvonnis opgave van de veroordeling - er komen dan naast de reeds gemaakte kosten voor dagvaarding en het salaris gemachtigde ook nog kosten bij voor griffierecht - en die gemachtigde zal u dan tevens berichten over een eventuele regeling.

U bent het niet eens met de ingestelde vordering:

U hebt dan weer enkele mogelijkheden:

A. U voert zelf het verweer:

Het is het beste uw verweer op schrift te stellen. U kunt er dan beter over nadenken wat u allemaal wenst aan te voeren, zodat u minder gemakkelijk iets zult vergeten. Dit  door u ondertekende verweer kunt u hetzij tijdens de zitting in tweevoud, tezamen met eventuele bewijsstukken - ook in tweevoud - aan de rechter of de griffier overhandigen, hetzij voor de dag en het uur van de vastgestelde zitting ter Griffie van de Rechtbank, sector Kanton indienen. Daarom dient u tevens de zittingsdatum en de namen van partijen op uw stukken te vermelden.

U kunt ook mondeling verweer voeren tijdens de zitting:

Zowel u zelf, als een schriftelijk door u gemachtigd persoon - die meerderjarig dient te zijn - kan dit doen. U dient daarbij te bedenken dat er elke week vele personen tegen hetzelfde tijdstip worden opgeroepen, zodat lange wachttijden kunnen voorkomen.

B. U roept rechtskundige bijstand in:

Indien u verweer wenst te voeren kunt u dit ook door een deskundige laten doen, te weten een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. U dient dan voor de zitting naar die gerechtsdeur-waarder of advocaat te gaan met de dagvaarding.

Mocht u op grond van onvoldoende financiële draagkracht niet in staat zijn de kosten daarvan te dragen, dan kunt u wellicht aanspraak maken op toevoeging van een bij de raad voor rechtsbijstand ingeschreven gerechtsdeurwaarder of advocaat. Inlichtingen daarover zijn te verkrijgen bij het Juridisch Loket. U kunt het Juridisch Loket bereiken via 0900-8020 (van 09.00 tot 17.00 uur). Zie voor meer informatie en bezoekadressen www.hetjl.nl.
 

T: 0517 419775
F: 0517 418811
info@braakmancs.nl